Naturlig Församlingsutveckling (NFU) är ett processverktyg som används för att genom ett långsiktigt arbete förnya och utveckla lokala församlingar till att bli hälsosamma gemenskaper som växer, gör nya lärjungar och påverkar samhället på ett positivt sätt.

Här presenterar vi en kort sammanfattning av vad NFU är – mer fördjupad information om NFU hittar du under fliken ”NFU-principerna” på föregående sida!

NATURLIG

Allt levande växer, det ligger i själva livets na- tur. Ingen behöver tvinga träd att skjuta skott, man behöver inte övertala barn att få tänder. Att handskas med något levande handlar om att ge förutsättningar för livets energi att hitta utflöden, att ge strukturer och ta bort hinder så att det som växer kan göra det på sitt eget naturliga sätt.

FÖRSAMLING

Församlingen är en levande organism, den rymmer i sig Guds rikes liv. Precis som det lilla fröet har församlingen en inneboende växtkraft. Fröet behöver komma i jorden och församlingen finna sin rätta miljö då växer båda av sig själv. Det enda som behövs är vattning och omvårdnad. Vi behöver arbeta i linje med detta, inte emot på konstgjorda sätt, utan i samklang med församlingens innersta väsen.

UTVECKLING

Liksom allt annat levande så är församlingen skapad för att utvecklas. Det finns en kraft i den som verkar för att nå dess mål och fullbordan. Alla vi som älskar församlingen och arbetar för att den ska bli allt det den är ämnad att vara, behöver bra verktyg för att göra en hjälpsam insats, att vattna, beskära, gödsla på rätt sätt. Vi vill att församlingen ska ”växa i alla avseenden” (Efesierbrevet 4:15).

NFU STARTADE SOM ETT FORSKNINGSPROJEKT…

NFU är resultatet av ett omfattande forskningsprojekt under 90-talet lett av Christian A. Schwarz. Frågan var, “Hur gör man för att upptäcka allmängiltiga principer som gör att församlingen utvecklas?” För att få svar på frågan valde man att genomföra en vetenskaplig studie av församlingar runt om i världen – totalt studerades 1000 församlingar i 32 länder.

Resultatet blev troligen den första världsomfattande studien som med vetenskapliga metoder hjälper oss att svara på frågan: ”Vilka principer för församlingstillväxt är giltiga, oavsett kulturellt sammanhang och teologisk uppfattning?”

Vad man hittade var åtta principer – eller “särdrag” – som identifierades som gemensamma faktorer hos växande församlingar: Utrustande ledarskap, Gåvobaserad verksamhet, Hängiven andlighet, Funktionella strukturer, Inspirerande gudstjänster, Livsnära smågrupper, Behovsorienterad evangelisation och Kärleksfulla relationer.

Man fann vidare att skillnaden mellan växande och minskande församlingar var mycket stor när det gäller de åtta särdragen. Med andra ord: Församlingar som växer har i allmänhet en mätbart högre kvalitet. Det gäller dock inte utan undantag, det finns församlingar som växer numerärt men vars kvalitet ligger under medeltalet, kvantitativ växt är tydligen möjlig på andra sätt.

Det fanns emellertid en regel som man inte fann ett enda undantag till bland de 1000 församlingar man undersökte. Alla församlingar som kom upp i ett kvalitetsindex på 65 eller mer för samtliga åtta kvalitativa särdrag, är växande församlingar. Detta är kanske den mest spektakulära upptäckten i studien. Det innebär att om en församling har tillräckligt hög kvalitet, är tillräckligt ”bra” på rätt saker så växer den automatiskt (i exakta statistiska termer, med 99,4% sannolikhet).

Idag har man gjort över 70 000 församlingsundersökningar i fler än 80 länder. I Sverige har vi gjort över 1000 undersökningar ledda av våra erfarna NFU-handledare.

Under åren har NFU som verktyg utvecklats, dock med samma principer och gedigna forskning som grund. Utöver de åtta särdragen innehåller NFU-profilen idag 24 teman och ett flertal processverktyg som finns till hjälp för församlingen att på ett naturligt och fokuserat arbeta med församlingens hälsa med målet att bära frukt i Guds rike.