Den vanligaste vägen är att man bestämmer sig för att göra en församlingsprofil eller NFU-undersökning som det också kallas. Detta gör man i samarbete med en handledare som sedan följer församlingen under förändringsprocessen.

Vill man inte börja med att göra en NFU-undersökning så kan man läsa material om NFU och lära sig principerna bakom NFU och jobba med dem i sin församling. Fördelen med att göra en församlingsprofil är att man får hjälp med att prioritera vilka områden man mest behöver jobba med i församlingen.

VAD ÄR EN NFU-UNDERSÖKNING?

En NFU-undersökning är ett instrument för kontinuerlig kvalitetskontroll i församlingen. Den ger en bild av hur församlingen mår i relation till de åtta kvalitativa särdragen. Denna diagnos kan sedan ligga till grund för församlingens fortsatta utvecklingsarbete.

Undersökningen baserar sig på en enkät som 35 aktiva i församlingen fyller i, inklusive pastorn. Enkäten innehåller 91 frågor och ger en ögonblicksbild av församlingens hälsa, tagen i det ögonblick formulären fylldes i. På det sättet liknar det en hälsokontroll man gör hos doktorn. Dessa enkäter bearbetas sedan i en databas och församlingen får sedan en församlingsprofil bestående av fyra så kalla de ”guider”: Summeringsguiden, Berättelseguiden, Statusguiden samt Strategiguiden. Varje guide lyfter fram specifika aspekter av resultatet och innehåller även mycket processmaterial som hjälper i utvecklingsarbetet.

För ett ovant öga så kan en profil verka fullkomligt irrelevant för församlingslivet. Men efter att man har satt sig in i principerna för Naturlig Församlingsutveckling (NFU) så ger den mycket värdefull information. Den visar t ex. en församlings starka och svaga sidor men också hur relationerna mellan de olika särdragen ser ut. Handledaren är en viktig hjälp vid tolkningen av profilen men det har också visat sig vara en framgångsfaktor att ha någon med utifrånperspektiv som kan handleda i processerna.