De åtta kvalitativa särdragen var det direkta resultatet av forskningen runt NFU. De är kvaliteter som alla växande församlingar har gemensamt oavsett kulturella, teologiska eller storleksmässiga skillnader.

Särdragen rör kvalitet, inte kvantitet. De är utmärkande drag för församlingens liv och hur de uppfattas hos de som lever med i församlingen. Varje särdrag består av ett substantiv som beskriver själva området och ett förtydligande adjektiv. Substantiven kan vi hitta i nästan alla församlingar, men det är bara i växande församlingar som adjektiven finns. Växande församlingar får betydligt högre resultat på de åtta olika områdena än de som har stagnerat eller är på tillbakagång. 

Det finns alltså inte bara en nyckel till församlingsväxt, utan minst åtta olika nycklar!

BEHOVSORIENTERAD EVANGELISATION

“I växande församlingar möter man behoven hos människor utanför kyrkan.”

Det behövs inga världsomfattande forskningsprojekt för att övertyga folk om att det är omöjligt att nå församlingsväxt utan evangelisation. På vilket sätt skulle församlingen annars kunna växa, om inte genom att sprida evangeliet så att fler och fler hittar vägen in i Kristi församling? Denna process kallas generellt för ”evangelisation”. 

Den spännande frågan i forskningen var alltså inte om evangelisation är nödvändigt, utan om det gick att hitta den avgörande faktorn i evangelisationen i växande församlingar. Vissa tror att evangelisation fungerar bäst om man pressar människor till att ge sina liv till Jesus. Men det går att visa att påtryckande, manipulativa metoder är raka motsatsen till de växande församlingarnas tillvägagångssätt. Deras hemlighet ligger i att sprida evangeliet på ett sådant sätt att de svarar på frågor hos människor utanför församlingen och möter deras behov. 

Behovsorienterad evangelisation handlar om både bön, omsorg och vittnesbörd. Alla dessa komponenter är viktiga, men det är sällan som vi hittar dem samtidigt i våra församlingar. Men det är det som är nyckeln.

FUNKTIONELLA STRUKTURER

”Ta fullt ansvar som ledare för strukturerna som de ser ut idag.” 

Undersökningen visade att det inte går att förorda den ena eller den andra organisationsformen för fungerande församlingsliv. Det viktigaste kriteriet för församlingens strukturer är huruvida de fyller sitt syfte eller inte. Allt som inte motsvarar det kravet (dvs förminskande ledarskapsmönster, dåligt anpassade gudstjänsttider, eller program som inte når de avsedda mottagarna på ett effektivt sätt) bör läggas ned. 

Genom den här processen av ständig förnyelse kan man i stor utsträckning undvika invanda hjulspår. Funktionella strukturer innebär med andra ord att man har strukturer som är anpassade efter den rådande situationen och som är funktionella i förhållande till sin uppgift.

GÅVOBASERAD VERKSAMHET

”Genom gåvobaserad verksamhet kan vanliga människor åstadkomma ovanliga saker.”

Grunden för det andra kvalitativa särdraget är övertygelsen att Gud har utrustat alla kristna med gåvor (både så kallade andliga och praktiska). Församlingslivet fungerar bäst och blir mest glädjerikt när alla får fungera i de uppgifter som man har motivation, gåva och intresse för. Basen för verksamheten blir då människornas gåvor, längtan och behov och inte en på förhand given verksamhetsapparat som måste hållas igång. När du lever i harmoni med dina egna andliga gåvor, verkar du inte längre i egen kraft, utan den Helige Ande verkar genom dig. Så även om du är en vanlig människa kan du utföra ovanliga ting.

Läs mer om gåvobaserad verksamhet i boken ”Gåvornas 3 färger” – boken kan beställas genom vår webbshop. Det finns också två stycken arbetshäften till boken som ni kan få gratis genom att kontakta ledningsgruppen på info@forsamlingsutveckling.se. De handlar om hur man kan använda Gåvornas 3 färger i en smågrupp och i ett enskilt samtal. 

HÄNGIVEN ANDLIGHET

”När det gäller andlighet är tecken på att vi växer viktigare än vårt nuvarande tillstånd.”

Forskningen visade att det inte är församlingens stil som är avgörande för växt utan i vilken grad tron faktiskt levs ut med hängivenhet, passion och entusiasm. Det är vad som skiljer växande församlingar från dem som inte växer. När data från tusentals församlingar har analyserats har man gjort en intressant upptäckt. Den tid som människor ägnar åt bön har bara ett svagt samband till kvaliteten på församlingen och dess växt. Om bönen däremot ses som en ”inspirerande upplevelse”, har en betydande inverkan både på församlingens kvalitet och numerära antal. 

Vägen till hängiven andlighet är att skapa balans mellan Ordet, Anden och världen. Att bli helt bibelcentrerad, helt uppfylld av Anden och helt ”världslig”.

INSPIRERANDE GUDSTJÄNSTER

“Att gå på en inspirerande gudstjänst är roligt.”

Inspirerande gudstjänstliv förknippar vi ofta med vissa uttrycksformer. Undersökningen visar däremot att gudstjänstformerna är av underordnad betydelse. Den avgörande faktorn är inte om gudstjänsten är karismatisk eller icke karismatisk, liturgisk eller friare till sin form inte heller om den är inriktad på vana kyrkobesökare eller på sökare. Nyckelkriteriet för gudstjänsten är om den är en inspirerande upplevelse för besökarna. Det är den aspekten som tydligt särskiljer växande församlingar från dem som inte växer. 

Gudstjänstformerna i växande församlingar kan se väldigt olika ut, ändå har de en gemensam nämnare. I växande församlingar möter du hög kvalitet på de tre områdena liturgi, undervisning och tillbedjan.

KÄRLEKSFULLA RELATIONER

”Äkta kärlek ger en församling magnetisk dragningskraft.”

Vare sig du gillar begreppet eller inte, går det att visa att växande kyrkor har en högre ”kärleksfaktor” än stagnerade eller minskande församlingar. Kärleksfaktorn handlar om hur församlingens medlemmar på ett praktiskt sätt relaterar till varandra. Man frågar till exempel hur mycket tid medlemmarna spenderar med varandra utanför de officiella samlingarna. Eller hur ofta man bjuder varandra på mat eller fika. Forskningen visade då att det finns tydligt samband mellan en församlings förmåga att visa kärlek och dess långsiktiga tillväxtpotential. 

Växande församlingar har i allmänhet en mätbart högre ”kärleksfaktor” än stagnerande eller minskande.Läs mer om kärleksfulla relationer i boken ”Kärlekens 3 färger” den finns att beställa via vår webbshop.

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER

”En balanserad smågrupp ger liv åt deltagarnas huvuden, händer och hjärtan.” 

Växande församlingar har utvecklat ett system med smågrupper där enskilda troende kan få möta en nära gemenskap, få praktisk hjälp och ett intensivt andligt utbyte. I de här grupperna träffas människor inte bara för att diskutera bibeltexter och lyssna på ledarens intressanta förklaringar. Här tillämpas bibliska principer på deltagarnas vardagsproblem. Kristna smågrupper är inte någon trevlig fritidssyssla som man kan ha eller mista. Nej, att erbjuda platser där troende kan hitta sådan nära gemenskap är själva kärnan i Jesu Kristi församling.

Det bästa sättet att förstå vad livsnära smågrupper är, är att se dem som en ”församling i miniatyr”. Det betyder att du kan förvänta dig att allt som kännetecknar församlingen som helhet – till exempel de åtta kvalitativa särdragen – ska fungera, med viss variation, även på smågruppsnivån. Livsnära smågrupper ska ge liv åt deltagarnas huvuden, händer och hjärtan!

UTRUSTANDE LEDARSKAP

”När du träffar en utrustande ledare, känner du att du växer.” 

Ledarskap är ett nyckelområde i allt församlingsliv och förändringsarbete. Preciseringen uttrycks bäst genom ordet utrustande. Ledare för växande församlingar ser det som en av sina allra viktigaste uppgifter att stödja andra. De utrustar, stödjer, motiverar och vägleder individer, så att de kan bli allt det som Gud vill att de ska vara. De använder inte medlemmarna som ”medhjälpare” för att uppnå sina egna mål och förverkliga sina egna visioner. Detta särdrag beskriver ledare som vill skapa delaktighet för alla i församlingen.