ÖMSESIDIGHET

”Alla delar i Guds skapelse hänger ihop.”

Ingen församling har råd att förbise kraften i ömsesidigheten. Vi kan studera effekterna av det när vi analyserar församlingar som har gjort flera NFU-undersökningar. Varje gång en församling arbetar med något av de åtta kvalitativa särdragen förändras inte bara deras resultat på området. Det brukar även leda till förändringar på andra områden. När man arbetar med exempelvis särdraget gåvobaserad verksamhet, får det betydande effekter på områden, som ledarskap, andlighet, strukturer och relationer.

Ömsesidighet handlar om att allting hänger ihop. Olika saker påverkar varandra och är beroende av varandra. För att ta till vara på den här växtkraften behöver vi tänka långsiktigt och fundera över hur olika initiativ och förändringar vi gör påverkar andra delar i församlingen positivt eller negativt. Var skeptisk mot kortsiktiga framgångar och tänk alltid på ”hela NFU-paketet” det vill säga se ett brett perspektiv. Fundera gärna över hur det ni gör påverkar helheten på kort och på lång sikt.