Naturlig Församlingsutveckling (NFU) är ett processverktyg som används för att genom ett långsiktigt arbete förnya och utveckla lokala församlingar till att bli hälsosamma gemenskaper som växer, gör nya lärjungar och påverkar samhället på ett positivt sätt.

NFU är resultatet av ett omfattande forskningsprojekt under 90-talet lett av Christian A. Schwarz. Frågan var, ”Hur gör man för att upptäcka allmängiltiga principer som gör att församlingen utvecklas?” För att få svar på frågan valde man att genomföra en vetenskaplig studie av församlingar runt om i världen – totalt studerades 1000 församlingar i 32 länder.

Resultatet blev troligen den första världsomfattande studien som med vetenskapliga metoder hjälper oss att svara på frågan: ”Vilka principer för församlingstillväxt är giltiga, oavsett kulturellt sammanhang och teologisk uppfattning?”

Vad man hittade var åtta principer – eller ”särdrag” – som identifierades som gemensamma faktorer hos växande församlingar: Utrustande ledarskap, Gåvobaserad verksamhet, Hängiven andlighet, Funktionella strukturer, Inspirerande gudstjänter, Livsnära smågrupper, Behovsorienterad evangelisation och Kärleksfulla relationer.

 

 Idag har man gjort över 70 000 församlingsundersökningar i fler än 80 länder. I Sverige har vi gjort över 1000 undersökningar ledda av våra erfarna NFU-handledare.

Oavsett vilket verktyg ni än väljer att arbeta med i er utvecklingsprocess så är vår erfarenhet att hjälpen från en extern handledare ovärderlig. Handledaren bidrar med ett viktigt utifrånperspektiv och hjälper er som församling att se ”blinda fläcker”, ställa viktiga och ibland svåra frågor och uppmuntra er i utvecklingsarbetet!

Som nätverk är vi tacksamma och stolta över våra erfarna NFU-handledare. Vill ni komma i kontakt med en handledare kontaktar ni er samfundsrepresentant.

 

NYA NFU

Under 2016 lanserar Nätverket för Församlingsutveckling den nya NFU-profilen. Med detta så blir Sveriges bästa verktyg för församlingsutveckling ännu bättre! Den nya NFU-profilen bygger på samman värdegrund som tidigare och vi använder oss av samma metod för att undersöka församlingens nuvarande hälsa, men NFU-profilen ger handledaren och församlingen fler verktyg för analys och strategiskt arbete.

Naturlig Församlingsutveckling fokuserar på att öka kvalitén i församlingen. Erfarenheten är att detta långsiktigt leder till att församlingen växer numerärt och människor kommer till tro på Jesus.

VIKTIGA FAKTORER I UTVECKLINGSARBETET:

FÖRÄNDRING BÖRJAR I DET LILLA – en församling utvecklas genom att människors liv förändras.

FÖRSAMLINGSKULTUREN ÄR AVGÖRANDE – om vi inte förändrar kulturen i församlingen blir förändringsarbetet mycket svårt.

IDENTIFIERA NYCKELPERSONERNA I FÖRSAMLINGEN – dit de går, går också församlingen.

NYCKELORD: Igenkänning

MÅL: Att ge en första bild

Summeringsguiden introducerar den Treeniga färgkompassen och de 8 Kvalitativa Särdragen.

NYCKELORD: Lyssnande och tolkande samtal

MÅL: Att få en gemensam förståelse

Berättelseguiden betonar och lyfter fram den personliga upplevelsen av församlingen samt introducerar NFUs 24 teman.

NYCKELORD: Analys och fördjupning

MÅL: Dra slutsater, vad vet vi?

Statusguiden ger en detaljerad och fördjupad bild av NFU-resultatet och församlingens nuvarande hälsa.

DEN TREENIGA FÄRGKOMPASSEN

Den treeniga kompassen hjälper oss att uppleva Gud i all sin fullhet och att relatera treenighets-läran till livet.

Den Treeninga färgkompassen

NFU-profilen visar på hur väl balanserad församlingen är och vad som kommer mest naturligt för församlingen.

Den Treeninga färgkompassen

8 KVALITATIVA SÄRDRAG

GÅVOBASERAD verksamhet
UTRUSTANDE ledarskap
HÄNGIVEN andlighet
FUNKTIONELLA strukturer
INSPIRERANDE gudstjänster
LIVSNÄRA smågrupper
BEHOVSORIENTERAD evangelisation
KÄRLEKSFULLA relationer

Undersökningar från över 70 000 församlingar i 80 länder visar på att det är ADJEKTIVEN som är nyckel för tillväxt och hälsa i en församling!

Och Jesus sade:
”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

Markusevangeliet 4:26-29

NFU:S 24 TEMAN

NFUs 24 teman ger ytterligare en infallsvinkel för att förstå NFU-resultatet och församlingens nuläge tillsammans med den Treeniga kompassen och de 8 Kvalitativa särdragen. NFU-profilen visar på vad som kommer mer och vad som kommer mindre naturligt för församlingen.

Den Treeninga färgkompassen

FÖRSAMLINGENS MINIMIFAKTORER

Minimifaktorerna är det som kommer minst naturligt för församlingen och som hindrar både kvalitativ och kvantitativ växt.

Minimifaktorerna relaterar till varandra och utgör tillsammans församlingens nuvarande utmaningar.

Församlingens minimifaktorer består av tre delar:

1. Tro, Tjänst eller Gemenskap (Den Treeniga kompassen)
2. Församlingens lägsta Kvalitativa Särdrag
3. Församlingens tre svagaste teman

Exempel:

Den Treeninga färgkompassen

NFU HANDLINGSPLANER

En församling förändras genom att människors liv förändras!

Det finns inga snabba lösningar…

Utöver de övergripande frågorna som församlingen arbetar med samt utveckling av nuvarande och nya verksamheter så arbetar ni personligen med någon av församlingens 5 utmaningar (dvs era minimifaktorer).

Till hjälp att arbeta med församlingens nuvarande utmaningar har ni NFU’s Handlingsplaner.